Hướng dẫn sử lý ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật vùng trồng cây ăn quả
Hướng dẫn sử lý ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật vùng trồng cây ăn quả
Nghe sách Nghe sách Tạm dừng
share twitter
Giới thiệu
Danh mục
Tác giả
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem
74
ISBN
978-604-80-7693-1
Loại sách
Sách Nói
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách

Để trồng cây ăn quả phát triển bền vững, bên cạnh lợi ích trước mắt thì việc bảo vệ và cải thiện môi trường cần được chú trọng. Do đó, rất cần có các biện pháp kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật không chuẩn tại các vùng trồng cây ăn quả. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với nhóm tác giả thuộc Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) và các chuyên gia xuất bản cuốn sách “Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật vùng trồng cây ăn quả” giúp cải thiện việc sử dụng không chuẩn các hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật trong trồng, chăm sóc, sơ chế, bảo quản các loại cây ăn quả và bảo vệ môi trường sinh thái trong những năm tới.

Xem thêm more
Rút gọn short
Danh sách chương(7)
Mở đầu
00:02:06 | 09:12 17/04/2024
Lời nói đầu
00:04:02 | 09:11 17/04/2024
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỬ DỤNG HÓA CHẤT VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
00:53:23 | 11:09 17/04/2024
Chương 2: THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỬ DỤNG HÓA CHẤT VÀ THUỐC BVTV TẠI CÁC HTX TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
00:57:24 | 11:10 17/04/2024
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỬ DỤNG HÓA CHẤT VÀ THUỐC BVTV TẠI CÁC HTX TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
00:41:55 | 11:10 17/04/2024
Chương 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HTX SẢN XUẤT KINH DOANH THEO CHUỖI GIÁ TRỊ
00:48:26 | 11:10 17/04/2024
Chương 5: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
00:32:44 | 11:11 17/04/2024
Có thể bạn thích