Phát huy giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc
Phát huy giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc
Chọn loại sách
Nghe sách Nghe sách Tạm dừng
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem
117
ISBN
978-604-80-7497-5
Loại sách
Sách Nói
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách

Ngày 21/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, điều phối thực hiện Đề án. Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền - Nguyễn Thị Hiệp biên soạn, xuất bản cuốn sách “Phát huy giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc”.

Xem thêm more
Rút gọn short
Danh sách chương(4)
Lời nói đầu
00:02:46 | 15:20 15/04/2024
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN NGƯỠNG VÀ MỘT SỐ LOẠI HÌNH TÍN NGƯỠNG Ở VIỆT NAM
02:11:10 | 15:19 15/04/2024
Chương 2: GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA MỘT SỐ TÍN NGƯỠNG ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM
00:54:02 | 15:20 15/04/2024
Chương 3: MỘT SỐ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA CÁC TÍN NGƯỠNG DÂN TỘC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
02:27:31 | 15:19 15/04/2024
Có thể bạn thích