Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp
Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp
Chọn loại sách
Nghe sách Nghe sách Tạm dừng
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem
95
ISBN
978-604-80-7244-5
Loại sách
Sách Nói
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những nhận thức về hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng với những thách thức thời đại đối với lợi ích quốc gia, các cuộc khủng bố và tấn công mạng; một số quy định của pháp luật về bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu của một số quốc gia tiêu biểu về không gian mạng và chiến tranh không gian mạng; về bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia Việt Nam; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã kết hợp cùng các chuyên gia về an toàn thông tin xuất bản cuốn sách “Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp”.

Xem thêm more
Rút gọn short
Danh sách chương(5)
Lời nói đầu
00:02:32 | 13:22 17/04/2024
Chương 1. NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YẾU QUỐC GIA
00:34:32 | 13:22 17/04/2024
Chương 2. THÁCH THỨC THỜI ĐẠI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YẾU QUỐC GIA
00:47:25 | 13:22 17/04/2024
Chương 3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YẾU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
01:32:28 | 13:22 17/04/2024
Chương 4. BẢO ĐẢM AN NINH MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YẾU QUỐC GIA
01:57:41 | 13:22 17/04/2024
Có thể bạn thích