Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã
Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã
Chọn loại sách
Nghe sách Nghe sách Tạm dừng
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem
93
ISBN
978-604-80-7692-4
Loại sách
Sách Nói
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025”, mục tiêu của Chương trình là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, trong đó có giảm nghèo về thông tin. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền - Nguyễn Thị Thanh Thủy - Nguyễn Thị Lý - Lê Thị Hồng Nhung biên soạn và xuất bản cuốn sách “Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã”.

Xem thêm more
Rút gọn short
Danh sách chương(4)
Lời nói đầu
00:03:25 | 09:09 17/04/2024
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
02:11:15 | 09:09 17/04/2024
Chương 2: XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI CỦA HỢP TÁC XÃ TRONG ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆN NAY
01:30:42 | 09:09 17/04/2024
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
01:10:10 | 09:09 17/04/2024
Có thể bạn thích