Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
PGS. TS. Lê Văn Yên
Lượt xem
747
ISBN
978-604-80-4154-0
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách
Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện trải qua gần 90 năm, đã giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Một trong những nhân tố tạo nên thắng lợi là có đường lối quốc tế đúng đắn, mà cốt lõi là tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh, nên được các lực lượng cách mạng tiến bộ trên thế giới đồng tình ủng hộ, và những thắng lợi đó cũng đã góp phần tăng cường sức mạnh đoàn kết của các lực lượng cách mạng thế giới. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, gắn liền với các thời kỳ phát triển của Đảng ta và cách mạng Việt Nam, gắn liền với tiến trình cách mạng thế giới. Đoàn kết quốc tế thực sự trở thành chiến lược cách mạng và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao hàm nhiều lĩnh vực và rất phong phú, tư tưởng đoàn kết quốc tế là một nội dung quan trọng trong hệ thống lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh với tính chất, tư cách nghiên cứu tư tưởng của một nhà lý luận, một chiến sĩ cách mạng, một tấm gương nhân đạo - nhân văn, một nhà văn hóa lớn đã và đang là chủ đề lớn và cấp thiết của khoa học xã hội Việt Nam và được nhiều người quan tâm. Nghiên cứu tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay. Làm rõ quan điểm và giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc sẽ góp phần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay, bối cảnh quốc tế biến đổi nhanh chóng và sâu sắc. Xu thế quốc tế hóa đời sống các nước ngày càng tăng, nhất là về kinh tế. Các nước có mối liên hệ với nhau, không một nước nào có thể phát triển lại không mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác với các nước khác. Đó là một yêu cầu khách quan. Việt Nam đang thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với những nỗ lực chủ quan, sự tăng cường, mở rộng đoàn kết, hợp tác với tất cả các nước theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, các bên cùng có lợi, đã tạo cho Việt Nam những nhân tố mới để tiếp tục đổi mới và phát triển. Việt Nam là thành viên trong cộng đồng quốc tế, để tăng cường sức mạnh của mình, một trong những vấn đề quan trọng là phải mở rộng đoàn kết, hợp tác theo tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Nghiên cứu nội dung trên còn có ý nghĩa thực tiễn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân ta do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cũng như đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân tiến bộ trên thế giới hiện nay; góp phần đấu tranh phê phán những luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử hoạt động đoàn kết quốc tế vẻ vang của Hồ Chí Minh và của Đảng ta.
Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích