Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem
332
ISBN
978-604-80-5064-1
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương và chính sách lớn, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Vì vậy, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là giải pháp vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đó là nhiệm vụ khách quan, có tính chiến lược nhằm phát triển kinh tế và xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường ở nông thôn và trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nông - lâm - ngư - nghiệp. Thực tế đã chỉ ra rằng, công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và xây dựng hành vi của người dân là giải pháp quan trọng hàng đầu trong chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chỉ khi nào người dân có sự hiểu biết thì họ mới tự nguyện, tự giác tham gia hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các cơ quan quản lý, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các chức sắc tôn giáo đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tổ chức phong trào và xây dựng mô hình nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường. Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; Ngày 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Giảm nghèo thông tin bền vững giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ truyền thông về giảm nghèo thông tin. Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các chuyên gia biên soạn và xuất bản cuốn sách “Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới” nhằm góp phần nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn Chương 2: Chủ chương của Đảng và Nhà nước về nâng cao năng lực tham gia bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư Chương 3: Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông môi trường trong xây dựng nông thôn mới Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, những người làm công tác truyền thông và đặc biệt là mỗi người dân có thêm kinh nghiệm và kỹ năng vận động người dân sinh sống trong cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường nói chung và môi trường trong xây dựng nông thôn mới nói riêng…
Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích