Sổ tay công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Sổ tay công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Nhiều tác giả
Lượt xem
49
Số trang
164 trang
ISBN
978-604-366-443-1
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Lý luận chính trị
Giới thiệu sách

Cuốn Sổ tay được biên soạn công phu, khoa học, cô đọng các vấn đề cơ bản, thiết thực phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 Học viện trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích