Hệ thống hóa văn bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông
Hệ thống hóa văn bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem
369
ISBN
978-604-80-1474-2
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách

Ngày 16/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 09/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Với tinh thần triển khai nghiêm túc và khẩn trương Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều văn bản cho những đơn vị mới thành lập cũng như thay đổi, điều chỉnh các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ... Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và cập nhật văn bản, cũng như­ thực hiện giao dịch công tác của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Hệ thống hóa văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông”. Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích đối với giáo viên, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các cơ sở đào tạo chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích