Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta
share twitter
Giới thiệu
Danh mục
Tác giả
Lê Văn Yên
Lượt xem
407
ISBN
978-604-80-4899-0
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
NXB Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu sách
Sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta 90 năm qua gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời hy sinh phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì những mục tiêu cao cả của loài người tiến bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng phong phú, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội lần thứ VII, VIII, IX, X, XI, XII của Đảng ta đều khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành toàn bộ tâm lực vào việc xây dựng Đảng ta, một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, gắn bó máu thịt với dân, coi đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Căn cứ hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; đồng thời, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020); 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020); 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), 75 năm ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020) và thiết thực chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta” do PGS. TS. Lê Văn Yên biên soạn. Cuốn sách tập hợp nhiều tư liệu quý, trình bày ngắn gọn súc tích những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các Đại hội Đảng mà Người tham dự. Cuốn sách sẽ là nguồn cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị cho độc giả nhất là cán bộ, đảng viên. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích