Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
share twitter
Giới thiệu
Tác giả
Nhiều tác giả
Lượt xem
76
Số trang
324 trang
ISBN
978-604-366-326-6.
Loại sách
Ebook
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Lý luận chính trị
Giới thiệu sách

Sổ tay tập trung vào những vấn đề chung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đồng thời cung cấp những luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng qua một số lĩnh vực chủ yếu và cung cấp các kỹ năng cơ bản về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Xem thêm more
Rút gọn short
Có thể bạn thích